CHCI DAROVAT

Whistleblowing

Oznamování protiprávního jednání – Whistleblowing

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Pokud se domníváte, že v Green Doors, z. ú. dochází k protiprávnímu nebo neetickému jednání, máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Tento způsob oznámení je primárně určen pro současné i bývalé zaměstnance a další spolupracující osoby k oznámení podezření na protiprávní jednání. Zároveň budeme rádi, pokud i nadále budete využívat všechny standardní způsoby ke komunikaci uvnitř naší organizace.

Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  1. Písemně či ústně prostřednictvím oznamovacího rozhraní dostupného zde nebo pomocí QR kódu níže.
  2. Poštou na adresu Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8, nebo vhozením do schránky tamtéž. V případě podání písemného oznámení je potřeba obálku označit nápisem „NEOTVÍRAT – pouze k rukám osoby pověřené řešit whistleblowing“.
  3. Telefonicky v pracovních dnech na číslo +420 775 913 044.
  4. E-mailem na adresu whistleblowing@greendoors.cz.

JAK BY MĚLO OZNÁMENÍ VYPADAT

Každý oznamovatel bude uchováván v anonymitě (pokud sám nesvolí se zveřejněním) a bude požívat ochranu podle zákona O ochraně oznamovatelů (zákon č. 171/2023 Sb.). Zároveň upozorňujeme, že podání vědomě nepravdivé informace je podle § 23 považováno za přestupek fyzické osoby a lze oznamovateli uložit pokutu do 50 000 Kč.